Iron Teen 2019 – Ngày 5: Chiến binh

🧗🏼‍♂️ Chúng ta cần: THÁO VÁT, KỶ LUẬT, THÍCH ỨNG 🧗🏼‍♂️ Chúng ta hiểu: KHÓ KHĂN RÈN BẢN LĨNH – KHẮC NGHIỆT NHẬN RA MÌNH Câu khẩu hiệu các con đã thuộc làu làu đến ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa rõ rệt và sống còn luôn 😊 Ngày hôm nay thực sự khắc nghiệt, các Chiến […]

Read More
To Top